Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bobowej, gmina Bobowa stanowiącej działkę nr 235/13 o powierzchni 0,1426 ha objętej księgą wieczystą nr NS1G/00036026/1, stanowiącej własność Gminy Bobowa 14/02/17

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/225/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 listopada 2016r.

Burmistrz Bobowej ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Bobowej, gmina Bobowa stanowiącej działkę nr 235/13 o powierzchni 0,1426 ha objętej księgą wieczystą  nr NS1G/00036026/1,  stanowiącej własność Gminy Bobowa.

Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ).

1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa część działki nr 235/13 o pow. 0,1426 ha leży w terenach działalności produkcyjnej, obsługi technicznej i gospodarczej. W strefie ochrony krajobrazu Doliny Rzeki Białej. Zasięg wylewów powodziowych ( symbol 2.9.P/K1/z), część działki leży w terenach zieleni izolacyjnej (symbol 1.17 ZI).

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : netto 44 520,00 zł słownie : czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100  + 23 % VAT tj. 10 239,60 zł., brutto  54 759,60 zł.

3. Obciążenia nieruchomości-  Przez przedmiotową działkę przebiega główny kolektor kanalizacji sanitarnej stanowiący własność Gminy Bobowa.           Dla właściciela sieci  zostanie  ustanowiona służebność dostępu pasem gruntu szerokości 4 m ( po 2 metry od sieci kanalizacyjnej w obie strony ) w obrębie działki nr 235/13, w celu zabezpieczenia  możliwości wykonania bieżącej konserwacji, utrzymania i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość –  nie dotyczy.

5. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Sprzedaż działki nr 235/13 w Bobowej ’’do dnia 20 marca 2017r. do godz. 15:30 w sekretariacie tut. Urzędu Miejskiego  w Bobowej ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa, pokój nr 4.

Pisemna oferta powinna zawierać :

1) imię,  nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) oferowana cenę i sposób jej zapłaty; Cenę należy podać liczbowo i słownie.

5) kopię dowodu wniesienia wadium;

6) Oferta winna być podpisana przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

6. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobowej ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa, pokój 21 w godzinach pracy Urzędu od 7 30 do 15 30 lub telefonicznie ( 18 ) 35-14-300 wew. 26.

7. Część jawna przetargu na którą zapraszamy oferentów odbędzie się w dniu 24 marca 2017r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobowej ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa, pokój nr 8.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty oraz wpłacenie wadium. Wadium upoważniające do udziału w przetargu w wysokości  4 500,00 PLN należy wpłacać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego  w Bobowej ul. Rynek 21 , 38 – 350 Bobowa   do dnia 20 marca 2017r. do godz. 15:00  lub w tym samym terminie przelewem na rachunek bankowy BS Grybów Oddział Bobowa Nr 02879710130010010002020006.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicz się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikiem przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

9. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Bobowa, jeżeli uczestnik, który przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy na warunkach przetargu.

Cena nieruchomości najkorzystniejszej oferty kwota netto + 23 % VAT  jest wymagalna  w całości przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

10. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Bobowej

Wacław Ligąza


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!