RSS
A A A
SmodBIP

Samodzielne stanowiska

Stanowisko d/s Obrony Cywilnej, Reagowania Kryzysowego i Spraw Obronnych


mgr Artur Forczek, tel. (018) 3514300 wew. 28, pok. Nr 10

ZADANIA:

1. Opracowanie, i realizacja planów działania urzędu gminy w zakresie obrony cywilnej ( ochrony ludności), reagowania kryzysowego, spraw obronnych.

2. Opracowanie, aktualizacja planu obrony cywilnej gminy, planu reagowania kryzysowego, gminnego planu ochrony przed powodzią .

3. Ustalanie zadań , kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej.

4. Nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne gminy, ustalenie zadań w zakresie obrony cywilnej, koordynacja i opiniowanie planów.

5. Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.

6. Organizowanie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

7. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

8. Realizacja zadań wynikających z zakresu wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych nadawania przydziałów mobilizacyjnych,

9. Koordynacja działań związanych z przygotowaniem ewakuacji ludności w sytuacji zagrożenia .

10. Planowanie ochrony i ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem.

11. Planowanie ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich,
współdziałanie z gminnym koordynatorem zaopatrzenia w wodę zapewnienie dostaw wody dla ludności, urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów ppoż. w warunkach specjalnych.

12. Zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w środki techniczne, umundurowanie, zapewnienie warunków przechowywania konserwacji , eksploatacji i remonty.

13. Współpraca z terenowym organami administracji wojskowej, sąsiednimi terenowymi organami administracji państwowej.

14. Realizacja dotacji celowej - prowadzenie ewidencji i sprawozdań.

15. Prowadzenie i utrzymanie magazynu środków materiałowych obrony cywilnej oraz gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

16. Opracowanie i aktualizacja planu osiągania wyższych stanów gotowości urzędu do reagowania na sytuacje kryzysowe.

17. Zapewnienie funkcjonowania gminnego centrum reagowania.

18. Planowanie zadań obronnych, opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy na okres zewnętrznego zagrożenia i wojny.

19. Opracowanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie podwyższonych stanów gotowości obronnej gminy.

20. Planowanie zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza HNS.

21. Realizacja zadań dotyczących akcji kurierskiej.

22. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu łączności, prowadzenie treningów łączności oraz szkoleń.

23. Prowadzenie kancelarii tajnej.

24. Wydawanie kart pracy dla pojazdów i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi dla gminnych OSP, sprawowanie merytorycznego nadzoru na prawidłowością ich wypełniania.

25. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.Radca Prawny


mgr Krystyna Wolak, tel.(018) 3514300 wew. 24, pok. Nr 5

ZADANIA:

prowadzi kompleksową obsługę prawną Urzędu .
Uprawnienia i obowiązki Radcy Prawnego w zakresie obsługi prawnej określa ustawa z dnia 16 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19 poz. 145 z późn. zm.)
Radca Prawny w szczególności:

a. Opiniuje projekty uchwał Rady i zarządzeń Wójta, oraz inne decyzje i umowy,

b. Opiniuje indywidualne sprawy pozostające w kompetencji Urzędu,

c. Wykonuje zastępstwa sądowe na podstawie indywidualnych pełnomocnictw,

d. Wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta w zakresie obsługi prawnej.
Urzad Stanu Cywilnego - Z-ca kierownika


mgr Agata Wrona, tel. (018) 3514300 wew. 27, pok. Nr 7

ZADANIA:

Z zakresu akt stanu cywilnego:

1. Rejestracja stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu,

2. Odtwarzanie aktów stanu cywilnego,

3. Wpisywanie treści aktu cywilnego sporządzonego za granicą do prowadzonej przez urząd księgi stanu cywilnego,

4. Współpraca z parafiami w zakresie realizacji ustawy konkordatowej,

5. Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego i zaświadczeń
o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach, lub ich braku, prowadzenie ewidencji wydanych odpisów wraz z ewidencją pobieranej opłaty skarbowej,

6. Wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

7. Prostowanie w księgach stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego,

8. Występowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,

9. Uzupełnianie aktu stanu cywilnego, gdy nie zawiera danych wymaganych przez prawo
o aktach stanu cywilnego w przypadkach, gdy uzupełnienie aktu nie należy do sądu,

10. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa według prawa polskiego,

11. Przyjmowanie oświadczeń o:

a. Wstąpieniu w związek małżeński,

b. Braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

c. Wyborze nazwiska, jakie nosić będą małżonkowie i dzieci urodzone z małżeństwa,

d. Wstąpieniu w związek małżeński w przypadku grożącego niebezpieczeństwa,

e. Powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska przed zawarciem małżeństwa,

f. Uznaniu dziecka

g. Nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

12. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

13. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

14. Występowanie do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

15. Wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

16. Organizowanie uroczystości rodzinnych związanych z jubileuszem długoletniego pożycia małżeńskiego,

17. Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i ich zabezpieczanie, przekazywanie do Archiwum Państwowego ksiąg 100-letnich,

18. Z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postępowania cywilnego:

a. Wywieszanie w Urzędzie ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,

b. Powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,

Z zakresu dowodów osobistych:

1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

2. wprowadzanie wniosku o wydanie dowodu osobistego do programu komputerowego, drukowanie, skanowanie, nagrywanie oraz przesyłanie dyskietki do TBD,

3. odbieranie dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji i wprowadzanie do ewidencji w programie komputerowym,

4. wydawanie dowodów osobistych obywatelom,

5. prowadzenie rejestru wydanych dowodów osobistych,

6. rozliczanie formularzy (dla Centrum Personalizacji) jako druku ścisłego zarachowania,

7. przesyłanie oraz żądanie z innych BDO kopert osobowych wydanych dowodów osobistych,

8. prowadzenie dokumentacji wydanych dowodów osobistych,

9. wydawanie zaświadczeń i informacji dotyczących dowodów osobistych

10. przekazywanie wykazów wydanych dowodów osobistych na stanowisko ewidencji ludności

Z zakresu spraw wojskowych

1. prowadzenie całości dokumentacji związanej z rejestracją przedpoborowych,

2. wysyłanie wezwań i obsługa rejestracji przedpoborowych,

3. przygotowanie dokumentacji związanej z poborem rocznika podstawowego i starszych,

4. przyjmowanie wniosków odroczeniowych od poborowych,

5. prowadzenie rejestru osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

6. prowadzenie adnotacji odroczeń i kategorii zdrowia w rejestrach poborowych,

7. uczestnictwo w komisjach poborowych,

8. przygotowanie projektów decyzji i innych dokumentów związanych z realizacją przepisów
o powszechnym obowiązku obrony RP.

Z zakresu spraw społecznych:

1. przyjmowanie zgłoszeń o organizowaniu zgromadzeń,

2. wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych,

3. wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy

Klauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawa o zmianie imienia i nazwiska.Opublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 19.06.2018
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 03.06.2011
Dokument oglądany razy: 6 023