RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Meldunki

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty

Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego".
Do wglądu:
1. Dowód osobisty.
2. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej).
3. Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu tożsamości

Opłaty

Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

- Referat Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich, I piętro, pok. 16

Termin i sposób załatwienia sprawy

- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania wymeldowania interesant otrzymuje wydruk komputerowy w postaci poświadczenia wymeldowania z pobytu stałego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm).Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Wymagane dokumenty i miejsce składania

1. Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego"
2. Wiza, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia kartę pobytu obywatela Unii Europejskiej albo zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt czasowy, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt czasowy.
3. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno - prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Dokumenty należy składać w Referacie Spraw Obywatelskich, I piętro pokój Nr 16 (poniedziałek - piątek godz. 7:30 - 15:30, )
Wniosek otrzymuje się na miejscu w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie. Osoby dopełniające obowiązku zameldowania na pobyt czasowy otrzymują potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z. późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dn. 24.12.2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych( Dz.U.Nr 236, poz. 1999 z późn zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Bobowej . Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich ul. Rynek 21 tel. (0-18) 3514300 wew.34Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Bobowej . Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich . I piętro pokój nr 16

Wymagane dokumenty

Osoba dokonująca czynności zameldowania przedstawia:
- prawidłowo wypełniony druk meldunkowy,
- potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego,
- do wglądu dowód osobisty,
- w przypadku osób niepełnoletnich akt urodzenia,
- osoby podlegające ewidencji wojskowej książeczkę wojskową,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (tj. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, przydział lokalu spółdzielczego lub umowa cywilno-prawna),
- w nowo budowanym domu . dokument o odbiorze budynku i zawiadomienie o nadaniu mu numeru.

Termin załatwienia sprawy

Załatwianie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt czasowy następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

Opłaty

Nie pobiera się.Zameldowanie na pobyt stały.

Wymagade dokumenty

1. Prawidłowo wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego"
2. Dowód osobisty
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) . do wglądu
4. W nowo budowanym domu . dokument o odbiorze budynku i zawiadomienie o nadaniu numeru . do wglądu
5. Książeczka wojskowa - (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej),
6. Potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego, jeśli znajdowało się ono w innej miejscowości

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie

Forma załatwienia sprawy

Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wydawane jest w formie zaświadczenia.

Miejsce zlożenia i odebrania dokumentów

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich I piętro pokój Nr 16 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 . 15.30

Podstawa prawna

ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z póź. zm.); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1999 z późn.zm.).Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

Sposób załatwienia sprawy

Wymeldowanie osoby, która nie przebywa w miejscu stałego zameldowania następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza.
Właściciel lub najemca mieszkania składa wniosek (podanie) o wszczęcie postępowania w sprawie wymeldowania w trybie administracyjnym osoby, która nie przebywa w miejscu stałego zameldowania w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój nr 4.
Decyzja jest doręczana stronom postępowania listownie za poświadczeniem odbioru.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wymeldowanie;
2. Umowa najmu lub akt notarialny albo wypis z księgi wieczystej w celu stwierdzenia uprawnień do lokalu i złożenia wniosku . do wglądu
3. Opłata skarbowa za wydanie decyzji - oryginał.

Dodatkowe informacje

W zależności od przyczyny wymeldowania należy złożyć następujące załączniki:
- wyrok o eksmisji,
- protokół wykonania eksmisji przez komornika,
- wyrok sądu o rozwiązaniu związku małżeńskiego,
- postanowienie o podziale majątku wspólnego,
- inne dokumenty w zależności od sprawy - informacji udziela pracownik prowadzący.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.
Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego . I piętro pokój Nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 73o-153o, lub na konto bankowe Urzędu: Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w Bobowej 61879710130010010002020011 (z adnotacją .dotyczy wymeldowania Pana(i) ...). W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
W toku postępowania może być wyznaczony przez organ inny termin zakończenia postępowania z przyczyn niezależnych od organu lub w zależności od toku wyjaśnienia sprawy (art.36 Kpa).

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pok. Nr 16 tel. (18) 3514300 lub 3514034 wew.34

Tryb odwoławczy

Od decyzji strona możne wnieść odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Bobowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2; art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Podstawa prawna

- Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity . Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).Opublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 06.06.2011
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 06.06.2011
Dokument oglądany razy: 4 252