Sprawy załatwiane w referacie gospodarki komunalnej

UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA UMIESZCZANIE REKLAM NA GRUNTACH KOMUNALNYCH
Wymagane dokumenty:
* pisemny wniosek
* projekt  reklamy (wygląd, rodzaj i wymiary)
* dokument stwierdzający tożsamość firmy

Sposób załatwienia:
* umowa dzierżawy gruntu

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* do 30 dni

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,  pokój nr 7
tel. tel.  (0-prefix-18) 351-40-34 wew.26

 

ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY PRZEJMOWANE PRZEZ GMINĘ POD DROGI
(Odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w trybie art. 98 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
Wymagane dokumenty:
* wniosek właściciela
* dokumenty z ewidencji gruntów wraz z wykazem zmian gruntowych
* zaświadczenie z ksiąg wieczystych
* decyzja podziału

Sposób załatwienia:
* wypłata odszkodowania w wysokości uzgodnionej pomiędzy właścicielem a Wójtem w drodze rokowań lub, w przypadku braku porozumienia, według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu wg szacunku

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,  pok. nr 7
tel. (0-prefix-18) 351-40-34 wew.26


OPŁATY ADIACENCKIE
Wymagane dokumenty:
* udokumentowanie wartości świadczeń wniesionych przez użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości w gotówce lub naturze, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej

Sposób załatwienia:
* decyzja Wójta Gminy o ustaleniu opłaty

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* do 30 dni

Inne informacje istotne dla interesantów:
* właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich, w zależności od wzrostu wartości nieruchomości tym spowodowanego, a wysokość stawki procentowej opłaty ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Opłata adiacencka może zostać również naliczona w przypadku wzrostu wartości gruntu w wyniku podziału.

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 7
tel. (0-prefix-18) 351-40-34 wew.26


OPŁATY PLANISTYCZNE
Wymagane dokumenty:
* udokumentowanie wartości nakładów poniesionych przez właściciela nieruchomości w okresie uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a dniem zbycia nieruchomości

Sposób załatwienia:
* decyzja Wójta Gminy o ustaleniu opłaty

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* do 30 dni

Inne informacje istotne dla interesantów:
* jeżeli wartość nieruchomości wzrosła, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, Wójt pobiera jednorazową opłatę, określoną, w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wysokość stawki procentowej ustala Rada Gminy w drodze uchwały.

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,  pok. nr 7
tel. (0-prefix-18) 351-40-34 wew.26


PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Wymagane dokumenty:
* wniosek właściciela nieruchomości lub innej osoby prawnej, która ma w tym interes prawny
* dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - wyciąg z księgi wieczystej
* wypis z ewidencji gruntów
* opinia w formie postanowienia o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Sposób załatwienia:
* wydanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* 30 dni

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 7
tel. (0-prefix-18) 351-40-34 wew.26


ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
Wymagane dokumenty:
* wniosek właściciela nieruchomości lub innej osoby prawnej, która ma w tym interes
* dowód własności nieruchomości
* wykaz właścicieli sąsiednich działek
* nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego upoważnionego do wykonania czynności rozgraniczeniowych

Sposób załatwienia:
1 postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego
2 rozprawa uzgodnieniowa na piśmie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, z udziałem geodety
3 wydanie decyzji
4 wniosek do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie sporu w przypadku:
- nie załatwienia aktu ugody
- odwołania od decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* 30 dni

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 7
tel. (0-prefix-18) 351-40-34 wew.26


NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI
Wymagane dokumenty:
* wniosek właściciela nieruchomości
* dokument potwierdzający prawo do własności nieruchomości
* protokół kominiarski
* mapa z naniesionym budynkiem w skali 1 : 2000
* potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Sposób załatwienia sprawy:
* zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* 14 dni

Opłaty:
* opłata skarbowa - wniosek 5.00 zł
* załączniki - 0.50 zł od każdego załącznika

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 7
tel. (0-prefix-18) 351-40-34 wew.26

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH:
Wymagane dokumenty:
* wniosek zawierający
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy      ubiegającego się o zezwolenie ,
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności ,
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem ,
4) określenie terminu podjęcia działalności,
5) określenie czasu na jaki zezwolenie ma być udzielone
6) oświadczenie , że samochód asenizacyjny spełnia wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz.602, ze zm.)
7) oświadczenie, że samochód odpowiada warunkom technicznym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z dnia 22 listopada 2002 r.)
8) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
9) zapewnienie zakładu usług komunalnych na przyjmowanie nieczystości ciekłych.
10) kopię aktualnych badań technicznych wraz z dowodem rejestracyjnym

Sposób załatwienia:
* rozpatrzenie wniosku
* wydanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* do 14 dni

Opłaty:
* opłata skarbowa wniosek - 5 ,00zł
* załączniki - 0,50 zł od każdego załącznika
* opłata skarbowa za zezwolenie - 100 zł

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 6
tel. (0-prefix-18) 351-40-34 wew.25

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Wymagane dokumenty:
* wniosek zawierający:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie ,
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności ,
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem ,
4) określenie terminu podjęcia działalności,
5) określenie czasu na jaki zezwolenie ma być udzielone
6) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
7) przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinien udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
8) potwierdzonych kopii za zgodność z oryginałem aktualnych badań technicznych pojazdu wraz z  dowodem rejestracyjnym,

Sposób załatwienia:
* rozpatrzenie wniosku
* wydanie decyzji
               
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* do 14 dni
                
Opłaty:
* opłata skarbowa wniosek - 5 ,00zł
* załączniki - 0,50 zł od każdego załącznika
* opłata skarbowa za zezwolenie - 100 zł
             
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 6
tel. (0-prefix-18) 351-40-34 wew.25

ORGANIZOWANIE NADZORU I KONTROLI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (DZ. U. NR 96 , POZ. 622, ZE ZM.)
W/w obowiązki są realizowane poprzez sprawdzenie czy:
* właściciele nieruchomości wyposażają je w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz czy utrzymują te urządzenia w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
* nieruchomość posiada przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, czy nieruchomość jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
* zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy oraz  pozbywanie się tych odpadów jest zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi ;obowiązek ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych

 

ORGANIZOWANIE NADZORU I KONTROLI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZGODNIE Z PRZEPISAMI ART. 5 UST. 1 PKT 1 I 3 USTAWY Z DNIA 13 WRZEONIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (DZ. U. NR 96 , POZ. 622, ZE ZM.)
W/w obowiązki są realizowane poprzez prowadzenie ewidencji:
* nieruchomości, których właściciele  wyposażyli je w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz czy utrzymują te urządzenia w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
* nieruchomości, które posiadają przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej
* nieruchomości, które wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe i kontrola częstotliwości ich opróżniania,
* nieruchomości, które są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
* zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi ;obowiązek ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.


ROZSTRZYGANIE SPORÓW O PRZYWRÓCENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE

Wymagane dokumenty:
* wniosek zawierający określenie przedmiotu sporu i stron sporu.

Sposób załatwiania sprawy:
* rozpatrzenie wniosku
* wydanie decyzji
* możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Przewidywany termin załatwienia:
* do 30 dni

Opłaty:
* opłata skarbowa wniosek - 5,00 zł
* załącznik 0,50 zł od każdego załącznika

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 6
tel. (0-prefix-18) 351-40-34 wew.25


WYKONANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY "O OCHRONIE ROŚLIN"
Wymagane dokumenty:
* wniosek zawierający opis sprawy

Sposób załatwienia sprawy:
* przyjęcie zgłoszenia w sprawie wystąpienia szkód
* komisyjne sprawdzenie powstałych strat w plantacjach

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* do 30 dni.

Opłaty:
* nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 7
 tel. (0-prefix-18) 351-40-34 wew.26


WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA  USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z ZADRZEWIEŃ.
Wymagane dokumenty:
* wniosek w przypadku osób fizycznych zawierający:
1) informację o gatunku drzewa i obwodzie pnia na wys. 1,3 m
2) określenie miejsca z którego mają być usunięte drzewa lub krzewy
3) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów
* wniosek w przypadku jednostek organizacyjnych zawierający:
4) w przypadku osób prawnych plan wyrębu
1) opis miejsca z którego mają być usunięte drzewa lub krzewy
2) przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów
3) przeznaczenie terenu z którego mają być usunięte drzewa lub krzewy
4) inwentaryzacja drzewostanu z podaniem gatunków, obwodu pni drzew na wys. 1,3 m i powierzchni krzewów wnioskowanych do usunięcia
5) propozycja nowych nasadzeń

Sposób załatwienia sprawy:
* wizja lokalna - oględziny
* rozpatrzenie wniosku
* wydanie decyzji
* możliwość odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* do 30 dni

Opłaty:
1 opłata skarbowa wniosek - 5,00 zł
2 oplata skarbowa za załączniki 0,50 zł/szt.
3 opłata skarbowa za decyzję 76,00 zł
4 w przypadku jednostek organizacyjnych naliczane są opłaty za usuwanie drzew lub krzewów zgodnie z ustawą "O ochronie przyrody" z dnia 16.10.1991 r.

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 7
tel. (0-prefix-18) 351-40-34 wew.26


Opublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 06.06.2011
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 06.06.2011
Dokument oglądany razy: 5148
20.09.2021 // www.bobowa.pl/BIP